busola

Jak zostać Hydrografem Morskim?

Podstawą do określenia poziomu kwalifikacji dla hydrografów morskich kategorii A oraz B są wymagania opracowane i zatwierdzone przez Międzynarodową Organizację Hydrograficzną IHO (International Hydrographic Organization) przedstawione w aktualnej wersji publikacji IHO "Standards of Competence for Hydrographic Surveyors" (dostępne w zakładce: Do pobrania).

Dyplom hydrografa kat. A lub B upoważnia jego właściciela do wykonywania prac hydrograficznych prowadzonych na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do posiadanego poziomu uprawnień związanych z kategorią A lub B.

Poziom uprawnień hydrografa kat. A obejmuje:

 • zarządzanie oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad całością pomiarów hydrograficznych (w tym planowaniem i realizacją prac),
 • kierowanie pracami grup pomiarowych,
 • opracowanie i przetwarzanie danych oraz wytworzeniem hydrograficznych materiałów roboczych i sprawozdawczych.

Poziom uprawnień hydrografa kat. B obejmuje wyłącznie:

 • kierowanie i sprawowanie kontroli nad pracą pojedynczej grupy pomiarowej w zakresie planowania i realizacji hydrograficznych prac pomiarowych,
 • tworzenie hydrograficznych materiałów roboczych.

Uzyskanie dyplomu hydrografa morskiego kategorii A lub B jest potwierdzeniem posiadania kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pomiarów hydrograficznych.

Na podstawie art. 41e ust. 5 pkt. 2 - 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 poz. 934 i 1014 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 1642 – dostępny w zakładce: Do pobrania) zostały określone szczegółowe wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pomiarów hydrograficznych, w tym sposoby obliczania praktyki zawodowej, ramowe programy szkoleń dla hydrografów morskich oraz tryb uzyskiwania i wzory dyplomów hydrografa morskiego kategorii A i B.

W Artykule 41e. 1. ww. ustawy, nadmienia się, że wykonywanie pomiarów hydrograficznych na polskich obszarach morskich na potrzeby bezpieczeństwa żeglugi, kartografii morskiej, projektowania posadawiania oraz kontroli budowli hydrotechnicznych, planowania przestrzennego oraz ochrony środowiska wymaga:

 1. odpowiednich kwalifikacji z zakresu hydrografii morskiej,
 2. spełniania minimalnych wymagań dla pomiarów hydrograficznych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1.

Zgodnie z przedmiotową ustawą potwierdzeniem posiadania kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pomiarów hydrograficznych na polskich obszarach morskich na potrzeby bezpieczeństwa żeglugi, kartografii morskiej, projektowania posada wiania oraz kontroli budowli hydrotechnicznych, planowania przestrzennego, a także ochrony środowiska jest:

 1. dyplom hydrografa morskiego kategorii A;
 2. dyplom hydrografa morskiego kategorii B.

Dyplomy, o których mowa wyżej, wydaje Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. Osoby ubiegające się o uzyskanie dyplomu hydrografa morskiego są obowiązane:

 1. posiadać co najmniej wykształcenie:
  1. wyższe – w przypadku osób ubiegających się o uzyskanie dyplomu hydrografa morskiego kategorii A,
  2. średnie – w przypadku osób ubiegających się o uzyskanie dyplomu hydrografa morskiego kategorii B;
 2. odbyć szkolenie prowadzone przez:
  1. instytucje, organizacje i ośrodki szkolenia zweryfikowane i uznane przez Szefa Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej w zakresie programu szkolenia oraz uprawnień kadry dydaktycznej,
  2. ośrodki akademickie posiadające aktualne certyfikaty Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej uprawniające do realizacji szkolenia hydrografów kategorii A lub B,
  3. zagraniczne instytucje, organizacje, ośrodki szkolenia lub ośrodki akademickie posiadające aktualne certyfikaty Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej uprawniające do realizacji szkolenia hydrografów kategorii A lub B;
 3. odbyć praktykę polegającą na uczestnictwie w pracach związanych z pomiarami hydrograficznymi w okresie:
  1. 2 lat – w przypadku osób ubiegających się o uzyskanie dyplomu hydrografa morskiego kategorii A,
  2. 1 roku – w przypadku osób ubiegających się o uzyskanie dyplomu hydrografa morskiego kategorii B.

Minimalny zakres wiedzy wykładanej na szkoleniach (kursach), o których mowa powyżej, w punkcie 2, odpowiednich dla danej kategorii, określają standardy nauczania (Standards of Competence for Hydrographic Surveyors) opracowane wspólnie przez Międzynarodową Organizację Hydrograficzną IHO (International Hydrographic Organization),  Międzynarodową Federację Geodetów IFS (International Federation of Surveyors) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Kartografów ICA (International Cartographic Association).

Kursy powinny być organizowane i prowadzone przez instytucje, organizacje i ośrodki szkolenia, które uzyskały wcześniejszą weryfikację i akceptację Szefa BHMW w zakresie programu szkolenia oraz uprawnień kadry dydaktycznej lub posiadających aktualne certyfikaty Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej IHO uprawniające do realizacji szkolenia hydrografów kat. A lub/i B. Za równorzędne kursom hydrograficznym prowadzonym na terenie RP uznaje się kursy zagraniczne, o ile są one organizowane i prowadzone przez instytucje, organizacje i ośrodki szkolenia posiadające aktualne certyfikaty IHO uprawniające do realizacji szkolenia hydrografów kat. A lub/i B.

Za równorzędne kursom hydrograficznym prowadzonym na terenie RP mogą zostać uznane wyższe studia zawodowe lub studia podyplomowe prowadzone przez ośrodki akademickie na terenie kraju i za granicą o ile posiadają one aktualne certyfikaty Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej IHO – International Hydrographic Organization) uprawniające do realizacji szkolenia hydrografów kat. A lub/i B lub spełnią warunki określone w rozporządzeniu Ministra Obrony narodowej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pomiarów hydrograficznych ramowych programów szkoleń dla hydrografów morskich oraz trybu uzyskiwania i wzorów dyplomów hydrografa morskiego.

 

Zapraszamy do: O instytucie/Dydaktyka/Studia I stopnia  

Zapraszamy do: Oferta/Studia podyplomowe/Studia podyplomowe: Hydrografia