Tematy prac dla studiów I i II stopnia

Ocena sytuacji synoptycznych w latach 1980-1986 akwenu Morza Bałtyckiego sprzyjających występowaniu ograniczonej widzialności oraz mgły
Zadania służby kapitanatu portu w zapewnieniu bezpieczeństwa nawigacyjnego statków
Proces integracji europejskiego systemu monitorowania bezpieczeństwa morskiego
Dokładność kompasu satelitarnego
Dokładność systemu EGNOS
Przegląd zjawisk sztormowych w latach 1980 – 1986 na akwenie Zatoki Gdańskiej w aspekcie zmian rezerwy wody pod stępką na torach wodnych
Błędy dynamiczne klasycznego kompasu żyroskopowego
Rola kapitana portu w zapewnieniu bezpieczeństwa portu i statków na jego akwenie
Wyposażenie techniczne wprowadzanego przez polską administrację morską Krajowego systemu Bezpieczeństwa Morskiego
Ewolucja techniczna oznakowania nawigacyjnego na przykładzie latarni morskiej Eddystone
Błąd pozycji obserwowanej wyznaczonej metodami porównawczymi
Automatyzacja wybranych manewrów taktycznych
Błąd pozycji obserwowanej wyznaczonej za pomocą radaru
Projekt kalkulatora do badań systemów antykolizyjnych
Automatyczna metoda określania poprawki kompasu z namiaru na Słońce
Udzielania pomocy uszkodzonemu okrętowi podwodnemu w Polskich obszarach morskich – siły i środki
Kierunki rozwoju logów morskich
Określanie parametrów ruchu szybkich obiektów podwodnych
Nawigacja lekkiej torpedy ZOP
Właściwości pomiarowe kompasu satelitarnego
Wybrane wypadki morskie okrętów MW RP w aspekcie znajomości międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu
Wpływ budowy morskiej farmy wiatrowej na Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego
Wybrane aspekty działania kamer termowizyjnych w nawigacji morskiej
Możliwości zastosowania GPS do określania błędów kompasów magnetycznych
Wymagania techniczne echosondy do monitorowania podwodnego toru wodnego
Algorytm planowania żeglugi po ortodromie na WGS-84
Dokładność żeglugi po loksodromie z użyciem ECDIS
Ocena wpływu lokalizacji farm wiatrowych na obszarach morskich na działalność służby SAR
Ocena możliwości bezpiecznego wykorzystania obszaru lokalizacji farm wiatrowych dla rybołówstwa morskiego
Wykorzystanie stacji bazowej systemu AIS dla zachowania bezpieczeństwa żeglugi w obszarach lokalizacji farm wiatrowych
Zwalczanie zanieczyszczeń na brzegu zgodnie z regulacjami HELCOM
Projekt zadań nowo budowanej jednostki dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni
Wiarygodność informacji pozyskiwanej systemem AIS dla manewrów antykolizyjnych
Rodzaje informacji przesyłanych w projekcie e-navigation
Określanie elementów manewrowych jednostki w funkcji różnych warunków hydrometeorologicznych na akwenach płytko i głębokowodnych
Błędy klasycznego kompasu żyroskopowego
Modelowanie infrastruktury portowej portu rybackiego w Pucku z wykorzystaniem symulatora nawigacyjnego Navi Trainer 4000
Projekt oznakowania podejścia do portu Jastarnia
Wpływ implementacji AIS na bezpieczeństwo na morzu
Model rzeźby dna dla nawigacji porównawczej
Zasady certyfikacji urządzeń nawigacyjnych
Strefa działania i strefa dokładności latarni morskich na wybrzeżu polskim
Projekt oznakowania niebezpieczeństw na podejściu do Portu Północnego w Gdańsku
Analiza wybranych systemów i służb zapewniających bezpieczeństwo morskie na Morzu Bałtyckim
Wykorzystanie symulatora Navitrainer Pro 5000 do zabezpieczenia zajęć z podstaw nawigacji morskiej
Ochrona ratownicza obszaru administracyjnego przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
Problemy nawigacyjno-eksploatacyjne portu Jastarnia w oparciu o politykę morską państwa
Projekt zabezpieczenia statku przed jego wejściem na akweny zagrożone piractwem u wybrzeży Somalii
Analiza wypadków morskich w polskich obszarach morskich
Model funkcjonowania bezpieczeństwa ruchu zbiornikowców w Porcie Gdańsk
Określanie błędów kompasu z wykorzystaniem GPS
Wykorzystanie radaru ARPA do planowania i wykonywania manewrów taktycznych na morzu
Przestrzenna wizualizacja rozkładów prędkości rozchodzenia się dźwięku w wodzie
Koncepcja pracy symulatora radarowego
Model przestrzenny koryta rzeki
Dostępność danych pochodzących ze stacji bazowych AIS w rejonie Zatoki Gdańskiej
Ruch jednostek pływających na podejściu do Portu Gdynia na podstawie informacji systemu AIS
Ewolucja techniczna oznakowania nawigacyjnego obszarów morskich na przykładzie angielskiej latarni morskiej Start Point
Zastosowanie obrazów wektorowych i rastrowych w nawigacji morskiej
Pomiar prędkości z użyciem odbiornika GNSS
Projekt nawigacyjny zarządzania ruchem statków na podejściu do portu Gdańsk Port Północny
Współczesne metody pozycjonowania pojazdów podwodnych
Systemy wymiany informacji na Bałtyku
Oznakowanie nawigacyjne portu Gdańsk
Projekt poligonu do określania elementów manewrowych na Zatoce Pomorskiej
Ewolucja techniczna oznakowania nawigacyjnego obszarów morskich na przykładzie latarni morskiej Flatholm
Ewolucja techniczna oznakowania nawigacyjnego obszarów morskich na przykładzie latarni morskiej Bałtijsk
Zakres pomiarów geodezyjnych dla potrzeb zastąpienia prac hydrograficznych na obszarze Portu Handlowego Gdynia
Ocena porównawcza dostępnych na rynku ECPINS
Model matematyczny obliczania ortodromy
Ewolucja oznakowania nawigacyjnego obszarów morskich na przykładzie angielskiej latarni morskiej Wolf Rock
Algorytmy rozwiązywania zadań żeglugi loksodromicznej
Metody wizualizacji ENC w ECDIS
Projekt infrastruktury nawigacyjnej dla portu Władysławowo
Model matematyczny planowania w żegludze mieszanej
Prowadzenie nawigacji w pobliżu morskich budowli hydrotechnicznych
Symulowanie obrazów sonarowych
Projekt wyposażenia nawigacyjno-hydrograficznego jednostki typu RV do zadań offshore
Wiarygodność sondażu batymetrycznego w funkcji dokładności obliczenia prędkości rozchodzenia się dźwięku w wodzie
Organizacja i prowadzenie prac hydrograficznych w celu aktualizacji map morskich i publikacji nautycznych
Ewolucja techniczna oznakowania nawigacyjnego obszarów morskich na przykładzie latarni morskiej Kłajpeda
Ewolucja techniczna oznakowania nawigacyjnego obszarów Bałtyku na przykładzie latarni morskiej Arkona
Dobór logu dla statku serwisowego w sektorze offshore
Wiarygodność systemu AIS
Projekt infrastruktury nawigacyjnej dla portu Puck
Ewolucja techniczna oznakowania nawigacyjnego bałtyckich obszarów morskich na przykładzie estońskiej latarni morskiej Kapu
Dobór optymalnego wyposażenia jednostki pomiarowej do rozpoznania stanu obiektu podwodnego
Przydatność systemu EGNOS w nawigacji
Projekt wyposażenia nawigacyjnego statku typu FPSO
Projekt akwenów żeglugowych  na obszarach Urzędu Morskiego w Słupsku
Problemy nawigacyjno-eksploatacyjne portu Władysławowo
Problemy nawigacyjno-eksploatacyjne portu Puck uwzględniając NATURA 2000
Wektorowy obraz radarowy
Rozwój polskich portów morskich w latach 2005-14
Projekt infrastruktury nawigacyjnej batymetrycznej i określania pozycji obserwowanej na podejściu do portu w Pucku
Wpływ znaczenia systemu AIS dla bezpieczeństwa żeglugi
Projekt prowadzenia pomiarów oceanograficznych dla potrzeb zabezpieczania prac hydrograficznych na Zatoce Gdańskiej
Manipulacja i składowanie materiałów niebezpiecznych w polskich obszarach morskich
Znaczenie systemu AIS dla wzrostu bezpieczeństwa nawigacji
Ocena bezpieczeństwa przewozu na statkach typu ro-ro na akwenie Morza Bałtyckiego
Projekt uproszczonego sposobu określania poprawki kompasu z namiaru na Gwiazdę Polarną
Ponadstandardowa redukcja zmierzonej wysokości ciała niebieskiego
Generowanie numerycznego modelu dna metodą regularnych kwadratów GRID
Projekt prac hydrograficznych dla potrzeb planowania wystawienia farmy wiatrowej na akwenie Ławicy Słupskiej
Wymagania techniczne i metodyka wykorzystania systemów wielowiązkowych dla potrzeb prac sondażowych na trasach i systemach żeglugowych HELCOM
Ewolucja techniczna oznakowania nawigacyjnego obszarów morskich na przykładzie latarni morskiej Kłajpeda
Ewolucja techniczna oznakowania nawigacyjnego obszarów Bałtyku na przykładzie latarni morskiej Arkona
Projekt infrastruktury nawigacyjnej dla portu Puck
Dobór logu dla statku serwisowego w sektorze offshore
Ewolucja techniczna oznakowania nawigacyjnego bałtyckich obszarów morskich na przykładzie estońskiej latarni morskiej Kapu
Dobór optymalnego wyposażenia jednostki pomiarowej do rozpoznania stanu obiektu podwodnego na polskich obszarach morskich
Projekt wyposażenia nawigacyjnego statku typu FPSO
Przydatność systemu EGNOS w nawigacji
Projekt akwenów żeglugowych  na obszarach Urzędu Morskiego w Słupsku
Problemy nawigacyjno-eksploatacyjne portu Władysławowo
Problemy nawigacyjno-eksploatacyjne portu Puck uwzględniając NATURA 2000
System unikania kolizji dla jednostek USV
Mozaika obrazu radarowego Zatoki Gdańskiej
Generowanie sztucznych ech radarowych na potrzeby symulatorów nawigacyjnych
Wykorzystanie systemu EGNOS w pływaniu zespołowym okrętów
Zakłócanie sygnału GPS
Metodyka prowadzenia podwodnej inspekcji elementów konstrukcji morskich z wykorzystaniem sonaru MS 1000
Metodyka naprowadzania nurka na obiekt podwodny z wykorzystaniem sonaru MS 1000
Analiza współpracy międzynarodowej, między Morską Służbą Poszukiwanie i Ratownictwa oraz Służbami SAR wybranych państw nadbałtyckich
Wielozadaniowy statek Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
Port intermodalny w Gdyni
Wykorzystanie Konwencji ICAO dla potrzeb badania wypadków morskich i opracowanie procedur ratowania życia
Pilotowe zabezpieczenie żeglugi w portach Zatoki Gdańskiej (na przykładzie gdyńskiego portu)
Uwarunkowania zastosowania kompasu satelitarnego do manewrowania wielkimi jednostkami w wąskich przejściach
Trasy przepływu statków klasy E w obszarze Portu Północnego
Technika i technologie zastosowane w ratownictwie mienia na przykładzie m/v Costa Concordia
Ratowanie mienia na morzu w aspekcie udzielania pomocy jednostce uszkodzonej oraz ochrony środowiska
Rola Systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi w zakresie wykorzystania dla formalności sprawozdawczych w portach
Projekt koncepcyjny zarządzania bezpieczeństwem żeglugi na obszarze Urzędu Morskiego w Gdyni
Projekt koncepcyjny zarządzania bezpieczeństwem żeglugi na obszarze Urzędu Morskiego w Słupsku
Algorytm planowania żeglugi po ortodromie wg zależności linii geodezyjnej
Algorytm planowania żeglugi po łuku elipsy wielkiej (GES) na WGS-84
Bezpieczeństwo żeglugi w rejonach użycia min morskich
Kryterium doboru funkcji podobieństwa w cyfrowym porównaniu obrazów radarowych
Aparat fotograficzny jako narzędzie do pomiarów kątowych obiektów nawodnych w strefie przybrzeżnej
Aparat fotograficzny jako narzędzie pomiarów odległości obiektów nawodnych w strefie przybrzeżnej
Pozycjonowanie względne jednostki pływającej w porcie metodą SLAM
Proponowane trasy żeglugowe na akwenie Zatoki Gwinejskiej
Analiza tras przejścia układów niżowych przez obszar Morza Bałtyckiego w 2013 r. oraz wpływ na bezpieczeństwo żeglugi
Zlodzenie akwenu Morza Bałtyckiego i jego wpływ na bezpieczeństwo nawigacji
Możliwości wykorzystania metody A-GPS w nawigacji śródlądowej
Projekt nawigacyjny zarządzania ruchem statków na podejściu do portu Gdańsk Port Północny
Implikacje zmian pola magnetycznego Ziemi w nawigacji morskiej
Nawigacja radarowa w obszarach morskich farm wiatrowych
Zlodzenie akwenu Morza Bałtyckiego i jego wpływ na wykonywanie zadań okrętów MW RP
Model matematyczny wyznaczania elementów ruchu celu na podstawie pasywnych pomiarów sonarowych
Wpływ zagłuszania na pracę odbiornika GPS
Analiza metod identyfikacji jednostek nawodnych z wykorzystaniem systemów optycznych
Wpływ ocieplenia klimatu na prowadzenie nawigacji na akwenie Morza Arktycznego
Skuteczność oznakowania nawigacyjnego okrętu podwodnego
Informacja nautyczna w procesie nawigacyjnego planowania podróży na akwenie Atlantyku Północnego
Analiza rozmieszczenia oznakowania nawigacyjnego na Zatoce Gdańskiej na potrzeby wyznaczania pozycji metodami porównawczymi
Analiza dostępności informacji hydrometeorologicznej na akwenie Morza Arktycznego
Analiza możliwości manewrowania w szykach w oparciu o obserwację radarową
Projekt zliczenia matematycznego złożonego
Procedury prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczej okrętu podwodnego
Wykorzystanie magnetometru do określania położenia okrętu podwodnego
Wykorzystanie systemów radiolokacyjnych do detekcji i lokalizacji obiektów nawodnych
Analiza rozmieszczenia oznakowania nawigacyjnego na Zatoce Gdańskiej na potrzeby nawigacji radarowej
Zapewnienie bezpieczeństwa nawigacji okrętu podwodnego typu KILO podczas ćwiczeń w morzu
LIDAR jako narzędzie wspomagające pozycjonowanie w porcie
Informacja hydrometeorologiczna niezbędna do prowadzenia nawigacji okrętu podwodnego
Zdolności manewrowe okrętu projektu 660
Możliwości wykorzystania środowiska symulatora mostka do ustalenia przyczyn wypadków morskich
Analiza przemieszczania się układów niżowych na akwenie Morza Bałtyckiego w 2014 roku oraz wpływ na bezpieczeństwo żeglugi
Analiza dokładności planowania sytuacji kolizyjnych do badań systemów antykolizyjnych APN
Zestaw danych i produktów hydrologicznych dla potrzeb typowej żeglugi transportowej
Projekt zabezpieczenia nawigacyjno-hydrograficznego dla portu Władysławowo
Koncepcja nawigacji na akwenie Reda-Port-Reda
Zarządzania pilotażem statków do portu w Gdyni
Projekt kompasu magnetycznego opartego o matrycę AMR
Projekt prowadzenia nawigacji statku podczas wejścia do portu Warnemunde
Projekt wyposażenia hydrograficznego jednostki pomiarowej do prac sondażowych na polskich torach HELCOM
Opracować algorytm wyznaczania optymalnej liczby punktów zwrotu w planowaniu żeglugi po ortodromie
Kompas satelitarny jako alternatywa dla kompasu żyroskowego
Dostępność informacji hydrograficznej dla Żeglugi w akwenie Zatoki Gdańskiej
Projekt systemu monitorowania zmian poziomu wód Zatoki Gdańskiej
Weryfikacja dokumentacji manewrowej jednotki typu „Passnger car ferry” w oparciu o testy symulacyjne
Opracowanie wymagań technicznych i zakresu pomiarów ocenanograficznych dla potrzeb zabezpieczenia prac hydrograficznych na Ławicy Słupskiej
Wiarygodność informacji pochodzących z kompasu elektronicznego
Ewolucja techniczna oznakowania nawigacyjnego obszarów morskich na przykładzie Latarni Cordouan Lighthouse
Projekt prowadzenia nawigacji w Zatoce Kilońskiej
Metody pozyskiwania obrazów radarowych na potrzeby nawigacji porównawczej
Systemy inercjalne w urządzeniach nawigacyjnych
Dokładność serwisu EGNOS na podstawie danych satelitarnych
Dostępność informacji hydrograficznej dla Żeglugi w akwenie Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego
Projekt zabezpieczenia nawigacyjno-hydrograficznego dla portu Ustka
Ewolucja techniczna oznakowania nawigacyjnego obszarów morskich na przykładzie włoskiej latarni Lighthouse of Genoa
Możliwości utrzymywania wyznaczonej pozycji w systemie DP na przykładzie „Seabulk Asia”
Projekt wyznaczania i uwzględniania prądów pływowych w zliczeniu drogi okrętu
Projekt kompasu elektronicznego z zastosowaniem mikrokontrolera ARDUINO oraz magnetometru trzyosiowego
Projekt prowadzenia nawigacji w Zatoce Gdańskiej
Projekt wykorzystania zakresu stosowania w nawigacji zależności trójkąta drogowego
Możliwości automatyzacji wyznaczania pozycji obserwowanej radarem
Wymagania dla prac hydrograficznych prowadzonych w celu zabezpieczenia eksploatacji platform wiertniczych i rurociągów
Granice sterowności w warunkach interakcji wybranych modeli statków podczas mijania i wyprzedzania
Metody zwiększenia bezpieczeństwa statku podczas przejścia w rejonach zagrożonych piractwem
Analiza zlodzenia akwenu Bałtyku Południowego w aspekcie bezpieczeństwa prowadzenia nawigacji w latach 2000-2015
Projekt prowadzenia nawigacji w Cieśninie Sund
Bezpieczeństwo nawigacji zbiornikowca na Bałtyku
Projekt poradnika bezpiecznej żeglugi na akwenie Zatoki Gdańskiej zgodnie z wymaganiami S-49
Projekt prowadzenia nawigacji radarowej w akwenach przybrzeżnych
Projekt optymalnej aproksymacji ortodromy odcinkami loksodromy
Projekt wyznaczania i uwzględniania prądów pływowych w nawigacji
Weryfikacja dokumentacji manewrowej jednostki typu „Supplay ship” w oparciu o testy symulacyjne
Znaczenie systemu AIS dla wzrostu bezpieczeństwa nawigacji
Badanie możliwości akwizycji i śledzenia obiektów przez radar nawigacyjny
Dokładność szerokościowej astronomicznej linii pozycyjnej z Gwiazdy Polarnej
Astronomiczna pozycja obserwowana z dwóch gwiazd lub planet nawigacyjnych
Projekt regulatora kursu statku oparty na mikrokontrolerze ARDUINO UNO
Weryfikacja dokumentacji manewrowej jednostki typu „Riwier-sea Ship” w oparciu o testy symulacyjne
Projekt systemu monitorowania zjawisk lodowych na Polskich Obszarach Morskich
Zabezpieczenie hydrograficzne funkcjonowania służby ratownictwa morskiego na Polskich Obszarach Morskich
Wpływ instalacji wykorzystujących energię odnawialną na bezpieczeństwo nawigacji
Projekt poradnika bezpiecznej żeglugi na akwenie Zatoki Pomorskiej zgodnie z wymaganiami S-49
Współczesne metody morskich pomiarów sejsmicznych
Ocena możliwości określania pozycji z obserwacji pływających znaków nawigacyjnych wyposażonych w AIS
Błędy współczesnych kompasów okrętowych
Wpływ stabilizacji obrazu radarowego na planowanie manewru zapobiegawczego
Zastosowanie modułu MT3339 w budowie cyfrowego odbiornika GPS bazującego na mikrokontrolerze Ardunio
Projekt poradnika bezpiecznej żeglugi na akwenie Zalewu Wiślanego zgodnie z wymaganiami S-49
Znaczenie systemu AIS dla wzrostu bezpieczeństwa nawigacji
Błędy matrycy kompasów FluxGata
Projekt prowadzenia nawigacji okrętu podczas wejścia do Portu Trondheim
Dokładność kompasu satelitarnego
Jamming jako zagrożenie w nawigacji
Weryfikacja dokumentacji manewrowej jednostki typu offshore vessel w oparciu o testy symulacyjne
Projekt laboratorium wyznaczania poprawki logu z wykorzystaniem radaru
Wpływ opóźnienia przetwarzania informacji radarowej w ARPA na możliwości śledzenia
Projekt koncepcyjny zabezpieczenia nawigacyjno-hydrograficznego dla portu Łeba
System osłony hydrometeorologicznej gazoportu Świnoujście
Analiza parametrów technicznych echosondy jednowiązkowej w aspekcie kategorii sondażu
Wykorzystanie techniki linii równoległych do manewrowania w rejonach ściśnionych
Wpływ ocieplenia klimatu na prowadzenie nawigacji na akwenie Morza Arktycznego
System poszukiwania i ratownictwa w Polskich Obszarach Morskich
Projekt infrastruktury nawigacyjnej dla portu w Bałtijsku
Organizacja nawigacyjno-hydrograficznego zabezpieczenia na Polskich Obszarach Morskich
Wymagania techniczne dla kalibracji echosond wielowiązkowych
Procedury prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczej promu pasażersko-samochodowego
Zagadnienie inspekcji statków obcych bander przez PSC
Ocena warunków nawigacyjno-hydrograficznych bezpiecznego przejścia statku kontenerowego do nabrzeża bułgarskiego w Gdyni
Identyfikacja oznakowania nawigacyjnego kamerą wizyjną
Możliwości wykorzystania stacji referencyjnych DGPS w pracach hydrograficznych
Własności i zastosowania najnowszych konstrukcji żyroskopów
Analiza bezpieczeństwa prowadzenia nawigacji na akwenach objętych piractwem morskim
Automatyczna detekcja obrazów sonarowych
Analiza wpływu wiatrów sztormowych na bezpieczeństwo prowadzenia nawigacji na akwenach Bałtyku Południowego i Południowo-Wschodniego
Efektywność i bezpieczeństwo nurkowań głębokich dla ratownictwa morskiego MW RP
Projekt koncepcyjny układu filtracji kursu
Analiza bezpieczeństwa prowadzenia nawigacji przez okręty MW RP na Obszarze Operacyjnych Działań NATO
Projekt koncepcyjny wielokanałowego odbiornika DGPS
Predykcja odległości wykrycia obiektów za pomocą radarów nawigacyjnych na potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa nawigacji
Wpływ doboru funkcji podobieństwa na dokładność wyznaczania pozycji metodami porównawczymi
Dokładność pomiarów w aspekcie zmiany szerokości geograficznej
Metodyka określania błędów logu z użyciem urządzeń nawigacyjnych dostępnych na okręcie
Analiza przemieszczania się układów niżowych na akwenie Morza Bałtyckiego w 2015 roku oraz wpływ na prowadzenie nawigacji
Model pilotaży w Zatoce Gdańskiej dla portów o zasadniczym znaczeniu dla gospodarki morskiej
Model funkcjonowania bezpieczeństwa ruchu statków do przewozu gazów w Porcie Gdańsk
Analiza możliwości wyznaczania pozycji na podstawie obrazu sonarowego
Analiza metod ekstrakcji punktów charakterystycznych z obrazów radarowych dla porównawczych metod wyznaczania pozycji
Wykorzystanie echosondy wielowiązkowej i sonaru bocznego do badania dna akwenu
Analiza zlodzenia Morza Bałtyckiego w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi
Dostępność informacji hydrometeorologicznej (METOC) w prowadzeniu nawigacji okrętu podwodnego
Dostępność systemów wspomagających GNSS na jednostce pływającej
Projekt optymalnej aproksymacji ortodromy odcinkami loksodrom
Projekt koncepcyjny nawigacyjnego oznakowania podejścia do gazoportu w Świnoujściu
Ograniczenia i przydatność typowych rozwiązań systemów pilotowych w obsłudze farm wiatrowych
Ochrona statków na wejściu do portu i w porcie Łeba
Nawigacyjne zagospodarowanie Zalewu Wiślanego
Opracowanie kryteriów dokładności określania pozycji dla potrzeb żeglugi na Polskich Obszarach Morskich
Temat Promotor
Zlodzenie Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej oraz jego wpływ na żeglugę Kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz
Dostępność informacji hydrometeorologicznej na akwenie Zatoki Gdańskiej Kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz
Dostępność informacji hydrometeorologicznej na akwenie Zatoki Pomorskiej Kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz
Dostępność informacji hydrometeorologicznej niezbędnej do zabezpieczenia żeglugi okrętu żaglowego Kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz
Zlodzenie akwenu Morza Bałtyckiego i jego wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia nawigacji Kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz
Analiza dostępności informacji hydrometeorologicznej na akwenie Arktyki Kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz
Współczesne mierniki orientacji przestrzennej okrętu Prof. dr hab. inż. Andrzej Felski
Błędy dynamiczne klasycznego kompasu żyroskopowego Prof. dr hab. inż. Andrzej Felski
Projekt operacji wyznaczania błędów logu na kontenerowcu o wyporności powyżej 100000GT Prof. dr hab. inż. Andrzej Felski
Projekt operacji określenia błędów kompasu żyroskopowego na (uzgodnić jednostkę z promotorem) Prof. dr hab. inż. Andrzej Felski
Dokładność serwisu DGPS na podstawie danych statycznych zarejestrowanych w porcie Dr inż. Krzysztof Jaskólski
Dostępność serwisu DGPS na podstawie danych pochodzących ze statków w rejonie Zatoki Gdańskiej Dr inż. Krzysztof Jaskólski
Projekt narzędzia do analizy dokładności pozycji statku na podstawie informacji pochodzących z systemu AIS Dr inż. Krzysztof Jaskólski
Projekt wykorzystania symulatora mostka nawigacyjnego do wykonania ćwiczenia laboratoryjnego z zakresu określania poprawki logu Dr inż. Krzysztof Jaskólski
Projekt prac trałowych dla trałowania hydrograficznego dla kotwicowiska nr 3 w Gdyni Dr Zdzisław Kopacz
Projekt oceny bezpieczeństwa żeglugi okrętu (uzgodnić z promotorem) na podejściu do portu (uzgodnić z promotorem) Dr Zdzisław Kopacz
Projekt koncepcyjny trałowania toru wodnego do Gdańska Portu Północnego Dr Zdzisław Kopacz
Projekt oznakowania nawigacyjnego na podejściu do portu Ustka Dr Zdzisław Kopacz
Projekt infrastruktury nawigacyjnej dla portu Łeba Dr Zdzisław Kopacz
Projekt poligonu do określania parametrów manewrowych dla statków budowanych w Szczecinie Dr Zdzisław Kopacz
Nawigacyjno – hydrograficzne zabezpieczenie trałowania hydrograficznego toru wodnego do portu w Kołobrzegu Dr Zdzisław Kopacz
Rola administracji morskiej w egzekwowaniu przepisów Załącznika VI do Konwencji MARPOL 73/78 Dr hab. inż. Stanisław Kołaczyński
Wpływ przepisów o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza przez statki (wraz z Kodeksem NOx) na żeglugę Dr inż. Andrzej Królikowski kpt ż.w.
Projekt prowadzenia nawigacji (uzgodnić typ jednostki z promotorem)  podczas wejścia do portu (uzgodnić z promotorem) Dr inż. Wacław Morgaś
Projekt systemu zliczenia drogi okrętu podwodnego Dr inż. Wacław Morgaś
Systemy monitorowania ruchu statków na wodach Unii Europejskiej Dr inż. Wacław Morgaś
Pozyskiwanie informacji bezpieczeństwa nawigacji statku Dr inż. Wacław Morgaś
Bezpieczeństwo nawigacyjne tankowców na Bałtyku Dr inż. Arkadiusz Panasiuk
Praca Port State Control Portu Gdańsk w kontekście bezpieczeństwa nawigacji Dr inż. Arkadiusz Panasiuk
Żegluga przybrzeżna na Zalewie Wiślanym Dr inż. Arkadiusz Panasiuk
Manewrowość kutra proj. R-20 podczas holowania jednostki przy burcie Dr inż. Arkadiusz Panasiuk
Zadania służby gaśniczo-holowniczej w ZMPG Dr inż. Arkadiusz Panasiuk
Porządek prawny na redzie Portu Gdańsk Dr inż. Arkadiusz Panasiuk
Ochrona środowiska w Porcie Gdańsk Dr inż. Arkadiusz Panasiuk
Procedury ostrzeżeń meteorologicznych VTS Dr inż. Arkadiusz Panasiuk
Badanie możliwości akwizycji i śledzenia obiektów latających przez radar nawigacyjny Dr hab. inż. Mariusz Wąż
Ewolucja techniczna oznakowania nawigacyjnego polskich obszarów morskich na przykładzie latarni morskiej … (latarnia do wyboru u promotora) Dr hab. inż. Stanisław Kołaczyński
Temat Cel Promotor
 Analiza metod oceny dokładności pozycji zliczonej Dokonać analizy metod wyznaczania błędu średniego pozycji zliczonej kmdr por. dr hab. inż. Mariusz Wąż