Studia I stopnia

Kierunek: nawigacja

Specjalność (do wyboru po IV semestrze studiów):

  • hydrografia i systemy informacji przestrzennej,
  • nawigacyjna obsługa sektora offshore,
  • eksploatacja statku handlowego.

 Profil: praktyczny

Studia pierwszego stopnia dla studentów cywilnych trwają osiem semestrów. Jest to 14 tygodni zajęć dydaktycznych w semestrze.
Studia pierwszego stopnia umożliwiają nabycie wiedzy teoretycznej na poziomie zarządzania – zgodnie z wymaganiami Konwencji STCW 78/95, zawartymi
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego.

Studenci cywilni, na VII semestrze studiów, kierowani są na praktyki zawodowe, które mogą być realizowane na statkach morskich (jako praktyki pływania według wymogów Konwencji STCW) lub w różnego rodzaju urzędach/instytucjach/firmach związanych z gospodarką morską. Podczas ostatniego semestru studiów studenci przygotowują pracę inżynierską. Egzamin dyplomowy odbywa się po zakończeniu ostatniego semestru studiów. Zdanie egzaminu i uzyskanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Absolwenci studiów cywilnych pierwszego stopnia, po odbyciu praktyki pływania określonej Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 937) zdobędą uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera wachtowego w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej.