Produkty

APLIKACJE

Symulator systemu wyznaczania pozycji pojazdu podwodnego

To oryginalne rozwinięcie systemu wyznaczania pozycji z wykorzystaniem metod porównawczych. Symulator opracowany został w ramach projektu badawczego własnego Nr 0T00A01225 pt.: „Doskonalenie metod precyzyjnej nawigacji pojazdu podwodnego” realizowanego w Instytucie, i jest aplikacją, która kompleksowo realizuje zadania:

 • budowy numerycznego modelu dna morskiego stanowiącego środowisko, w którym porusza się pojazd podwodny;
 • symulacji pracy pokładowych systemów sonarowych (sondy wielowiązkowej);
 • symulacja generowania echogramów i sonogramów oraz zapisywania i przetwarzania tych obrazów;
 • generowania zakłóceń losowych pracy systemów pomiarowych a także zakłóceń parametrów środowiska
 • wyznaczania pozycji poprzez porównywanie obrazów pomiarowych z mapą dna.
 • wyrównania wyników pomiarów.


Rys. Główne okno aplikacji symulatora systemu wyznaczania pozycji pojazdu podwodnego (M.Wąż)

System wspomagania zadań manewrowych

System wspomagania zadań manewrowych to szereg aplikacji wspomagających podejmowanie decyzji podczas wykonywania manewrów taktycznych z użyciem radaru.  Do jego zadań należy prowadzenie obserwacji radarowej, zajęcie i utrzymanie pozycji względem obiektu, wyznaczenie błędów kursu i czasu zaplanowanego manewru. Pełni on rolę eksperckiego systemu planowania i wykonywania większości manewrów oraz pozwala na prowadzenie treningów manewrowania jednostką w oparciu o dane pozyskane z radaru. Powyższe aplikacje wchodzące w skład systemu opracowane zostały na potrzeby projektu badawczego własnego KBN NR ON526 012735 pt. „Precyzyjne planowanie manewru przy zwalczaniu zagrożenia ze strony szybkich jednostek nawodnych z użyciem artylerii”.
System umożliwia symulowanie pracy radaru nawigacyjnego, prowadzenie obserwacji i śledzenia echa-celu. Na tej podstawie zapewnia planowanie i wykonanie większości manewrów taktycznych takich jak:

 • zajęcie pozycji w wyznaczonym czasie lub z zadaną prędkością,
 • zwiększenia i zmniejszenia odległości z zachowaniem stałego namiaru,
 • wykonanie manewru zbliżenia bezpośredniego,
 • utrzymanie pozycji w stosunku do obiektu po jego zwrocie.


Rys. Aplikacja do symulowania wybranych manewrów taktycznych (M. Wąż)


Rys. Aplikacja do monitorowania błędów kursu i czasu zaplanowanego manewru taktycznego (M.Wąż).

Lokalny monitoring systemu GNSS i prognozowanie jakości serwisu (EGNOS Forecaster)

Pakiet oprogramowania współpracującego z typowym odbiornikiem GNSS. Umożliwia bieżące monitorowanie serwisu pozycyjnego w rejonie wystawienia anteny odbiorczej z opcją wykrywania zakłóceń lub innych sytuacji ograniczających dostępność serwisu, a także prognozowanie jakości serwisu w bezpośredniej przyszłości (standardowo 15 min.).


SYSTEMY

Mobilna stacja hydrometeorologiczna z ciagłym zapisem danych pomiarowych i ich wizualną prezentacją

Przeznaczenie stacji:

 • Bieżąca prezentacja elementów pogody podczas procesu dydaktycznego i szkoleniowego prowadzonego w ramach przedmiotu nauczania meteorologia i oceanografia w Akademii Marynarki Wojennej.
 • Pozyskiwanie danych pomiarowych do prowadzenia prac dyplomowych podchorążych i studentów Akademii Marynarki Wojennej.
 • Prowadzenie działalności naukowo-badawczych oraz popularyzacji wyników uzyskanych w trakcie badań.
 • Zabezpieczenie wybranych elementów działalności służbowej prowadzonej w Akademii Marynarki Wojennej (np. szkolenie programowe w Akade-mickim Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy, regaty na akwenie przybrzeżnym Zatoki Gdańskiej) lub innej działalności w ramach Marynarki Wojen-nej RP (np. prowadzenie poszukiwania i ratownictwa – SAR w strefie przybrzeżnej).
 • Wykorzystanie w działalność wsparcia instytucji współpracujących z Akademią Marynarki Wojennej (np. IMGW, Służba SAR).

 Skład zestawu i podstawowe dane techniczne:

 • Meteorologiczna stacja pomiarowa (VAISALA WEATHER TRANSMITTER WXT 520):czujnik pomiarowy umieszczony na przenośnej podstawie na wysokości 2 m od gruntu (wersja zasadnicza); możliwość zdemontowania czujnika stacji z przenośnego masztu i mocowanie na okrę-cie (wersja opcjonalna); przenośny (mobilny) maszt do montażu czujnika stacji z rozkładaną podstawą zabez-pieczoną przed przewróceniem pod wpływem działania sztormowego wiatru (obciążone nogi oraz możliwość przytwierdzania do podłoża).
 • Urządzenie magazynujące dane hydrometeorologiczne zebrane podczas pomiaru w okre-sie co najmniej 30 dni.
  Zasilanie stacji na okres prowadzonych pomiarów co najmniej 30 dni.
 • Bezprzewodowa transmisja danych (przekaz danych) ze stacji do urządzenia zobrazowa-nia danych na odległość do 200÷300 m (wersja zasadnicza) oraz przewodowa transmisja danych (wersja opcjonalna).
 • Urządzenie zobrazowania bieżących i historycznych danych hydrometeorologicznych: zestaw komputerowy (laptop z możliwością pracy w różnych warunkach pogodowych – szczególnie odporny na działanie wysokiej wilgoci i niskiej temperatury); oprogramowanie umożliwiające zobrazowanie danych bieżących i historycznych; monitor (52”) – pracujący jako drugi ekran z zestawem komputerowym zobrazowania danych.

Schemat blokowy stacji

Na podstawie wymagań postawionych przez Akademię Marynarki Wojennej oraz konsultacji z pomysłodawcą, firma Elson Sp. J. z Gdyni wykonała w czerwcu 2016 roku zestaw, który wprowadzany jest do zabezpieczenia procesu dydaktycznego i szkoleniowego w laboratorium meteorologiczno-oceanograficznym METOC Akademii Marynarki Wojennej.