Studia podyplomowe

Studia podyplomowe realizowane w Akademii Marynarki Wojennej funkcjonują na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 oraz z zastrzeżeniem art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U 2012 r., póz. 572 z późn. zm).

Na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW w Instytucie Nawigacji i Hydrografii Morskiej prowadzone są studia w trzech specjalnościach: Hydrografia, Zastosowanie Systemów Nawigacyjnych w Gospodarce i Administracji Publicznej oraz Systemy Informacji Przestrzennej – GIS.

Nabór na studia prowadzony jest w systemie ciągłym. Studia rozpoczynają się po skompletowaniu minimalnej liczby słuchaczy.

Nabór na studia

UWAGA! Nabór na studia realizowany jest w systemie ciągłym. Studia rozpoczynaja się z chwilą zgłoszenia się przynajmniej 16 kandydatów.
Zgłoszenia pocztą elektroniczna proszę kierować do sekretariatu INiHM lub bezpośrednio do kierowników wybranej specjalności studiów podyplomowych. Wypełnione podanie (dostępne w zakładce do pobrania) i pozostałe dokumenty proszę wysłać na adres Sekretariatu INiHM

Sekretariat INiHM
Akademia Marynarki Wojennej
Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej
Ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
e-mail: inihm@amw.gdynia.pl
tel. 261262774

Kierownik Studiów Podyplomowych: Hydrografia (H)
kmdr por. dr hab. inż. Mariusz Wąż
e-mail: m.waz@amw.gdynia.pl
tel. 261262658; kom. 509331903

Kierownik Studiów Podyplomowych: Zastosowanie Systemów Nawigacyjnych w Gospodarce i Administracji Publicznej (ZSN)
kpt. mar. dr inż. Krzysztof Jaskólski
e-mail: k.jaskolski@amw.gdynia.pl
tel. 261262837

Kierownik Studiów Podyplomowych: Systemy Informacji Przestrzennej – GIS (SIP)
Kmdr ppor. mgr inż. Sławomir Świerczyński
e-mail: s.swierczynski@amw.gdynia.pl
tel. 261262986

Wymagane dokumenty do zgłoszenia:

 • wypełnione i podpisane podanie – zgłoszenie na studia podyplomowe (dostępne w zakładce do pobrania);
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • 4 zdjęcia (format legitymacyjny);
 • zdjęcie w wersji elektronicznej do wyrobienia przepustki na teren AMW (wysłane pocztą elektroniczną).

Studia Podyplomowe: Hydrografia

H
Celem studiów jest uzyskanie wiedzy teoretycznej wymaganej programem szkolenia hydrografa klasy A według Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (dokument IHO S-5).

Studia są kierowane przede wszystkim do osób posiadających wykształcenie w zakresie takich nauk jak nawigacja, geodezja lub geografia, ale również posiadających doświadczenie wyniesione z pracy w instytucjach związanych z hydrografią, kartografią, eksploracją środowiska wodnego i wszelkimi pomiarami wykonywanymi na akwenach wodnych lub planującymi taką pracę podjąć.

Kandydat na studia musi posiadać wykształcenie wyższe.

Kierownik H
kmdr por. dr hab. inż. Mariusz Wąż
e-mail: m.waz@amw.gdynia.pl
tel. 261262658; kom. 509331903

Zarys programu nauczania (grupy treści kształcenia):

 • Matematyka i statystyka
 • Prawo morskie
 • Nawigacja
 • Przyrządy i systemy pomiarowe
 • Środowisko morskie
 • Geodezja z kartografią
 • Hydrografia
 • Przybrzeżne prace hydrograficzne
 • Systemy informacji przestrzennej

Karty przedmiotów dla H:

Informacje ogólne:

 • czas trwania studiów: 27 zjazdów sobotnio-niedzielnych (13 miesięcy włącznie z 1,5 miesięczną przerwą wakacyjną);
 • rozpoczęcie studiów: po zakończonym naborze i zawiązaniu się grupy (minimalna liczba osób w grupie -16);
 • forma studiów: studia niestacjonarne;
 • odpłatność: 2 raty po 2800 zł lub opłata jednorazowa 5600 zł.

Galeria zdjęć grupy H1, H2 i H3:

Dokumenty do pobrania:

Dysk sieciowy:

Aktualności:

W dniu 07.05.2016 grupa H4 uczestniczyła w zajeciach praktycznych z Hydrografii przeprowadzonych na okęcie ORP Arctowski oraz innych jednostek Jednostki Zabezpieczenia Hydrograficznego MW RP.

W dniu 21.05.2016 grupa H4 odbyła zajęcia praktyczne z geodezji. Studenci uczyli się takich zagadnień jak: przygotowanie instrumentu do pomiaru-centrowanie i poziomowanie, centrowanie i poziomowanie instrumentu nad punktem osnowy pomiarowej, tyczenie prostych, tyczenie prostych przy użyciu instrumentu, pomiar kąta poziomego, pomiar szczegółów terenowych metodą biegunową, bezpośredni pomiar odcina AB taśmą stalową i dalmierzem elektrooptycznym, pomiar odcina AB.

25 maja br. odbyły się kolejne obrony prac dyplomowych grupy H3.

Studia Podyplomowe: Zastosowanie Systemów Nawigacyjnych w Gospodarce i Administracji Publicznej

ZSN

Celem studiów jest przedstawienie ich uczestnikom współczesnego stanu technik i systemów pozwalających lokalizować obiekty ruchome (wszelkie pojazdy lub transportowane towary) oraz ludzi dla celów ratownictwa, nadzoru, optymalnego zarządzania, zwiększenia wydajności i aktywizacji społecznej oraz wskazanie możliwości wykorzystania nawigacji satelitarnej w praktyce gospodarczej i społecznej.

Studia są adresowane do osób otwartych na innowacje, doskonalenie swojej działalności i nowatorskie rozwiązania, zaangażowanych w działalność gospodarczą (tak produkcyjną jak i usługową), przede wszystkim kierownictwa średniego szczebla, pracowników administracji państwowej, samorządowej czy organizacji społecznych.

Warunkiem zakwalifikowania jest posiadanie dyplomu wyższego wykształcenia. Organizatorzy nie stawiają warunków, co do poziomu lub kierunku wykształcenia.

Osobom posiadającym wykształcenie nawigacyjne Dyrektor INiHM może zaliczyć zrealizowaną tematykę programu studiów.

Kierownik ZSN
kpt. mar. dr inż. Krzysztof Jaskólski
e-mail: k.jaskolski@amw.gdynia.pl
tel. 261262837

Zarys programu nauczania (grupy treści kształcenia):

 •  Nawigacja lądowa i morska
 • Elementy meteorologii współczesnej
 • Podstawy systemów nawigacyjnych
 • Elementy geodezji i kartografii
 • Metody opracowania danych
 • Nawigacyjne systemy satelitarne
 • Przykłady zastosowań w administracji powiatowej i firmie transportowej

Informacje ogólne:

 • czas trwania studiów: 2 semestry;
 • rozpoczęcie studiów: w październiku lub w marcu danego roku;
 • forma studiów: studia niestacjonarne;
 • odpłatność: 2 raty semestralne po 1880 zł lub opłata jednorazowa 3730 zł.

Studia Podyplomowe: Systemy Informacji Przestrzennej – GIS

SIP

Studia są kierowane do osób posiadających wykształcenie wyższe i zainteresowanych rozszerzeniem swej wiedzy o zagadnienia praktycznego wykorzystania Systemów Informacji Przestrzennej w działalności zawodowej.

Absolwent studiów uzyskuje podstawową wiedzę z organizacji i zarządzania pracami dotyczącymi pozyskiwania, przetwarzania, archiwizacji i udostępniania informacji przestrzennej. Wiedza ta jest uzupełnieniem bieżących programów studiów technicznych i uniwersyteckich. Po jej zdobyciu absolwent jest przygotowany do podejmowania prac z zakresu budowy, funkcjonowania oraz wykorzystywania systemów geoinformatycznych wspomagających zarządzanie w administracji publicznej i przemyśle, jak również w firmach komercyjnych.

Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się przynajmniej 16 kandydatów. Ze względu na konieczność zapewnienia wysokiego poziomu studiów liczba słuchaczy jest ograniczona. O przyjęciu na Studia zadecyduje kolejność złożenia podań oraz wpłata pierwszej raty w wysokości połowy opłaty za uczestnictwo.

Warunkiem ukończenia jest regularne uczestniczenie w zajęciach, zwłaszcza o charakterze praktycznym oraz wykonanie pracy końcowej i jej „obrona”.

Kierownik SIP
Kmdr ppor. mgr inż. Sławomir Świerczyński
e-mail: s.swierczynski@amw.gdynia.pl
tel. 261262986

Zarys programu nauczania (grupy treści kształcenia):

 • Podstawy systemów informacji przestrzennych
 • Urządzenia i metody pozyskiwania geodanych
 • Podstawy kartograficzne wizualizacji map cyfrowych
 • Przetwarzanie i analiza informacji przestrzennej
 • Bazy danych przestrzennych
 • Zastosowanie GIS w strefie brzegowej (off-shore)

Informacje ogólne:

 • czas trwania studiów: 2 semestry;
 • rozpoczęcie studiów: po skompletowaniu grupy;
 • forma studiów: studia niestacjonarne;
 • odpłatność: 2 raty semestralne po 1880 zł lub opłata jednorazowa 3730 zł.