Studia podyplomowe

Studia podyplomowe realizowane w Akademii Marynarki Wojennej funkcjonują na podstawie Działu III ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1668).

Na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW w Katedrze Nawigacji i Hydrografii Morskiej prowadzone są studia w trzech specjalnościach: Hydrografia, Zastosowanie Systemów Nawigacyjnych w Gospodarce i Administracji Publicznej oraz Systemy Informacji Przestrzennej – GIS.

Nabór na studia prowadzony jest w systemie ciągłym. Studia rozpoczynają się po skompletowaniu minimalnej liczby słuchaczy.

Nabór na studia

UWAGA! Nabór na studia realizowany jest w systemie ciągłym. Studia rozpoczynają się z chwilą zgłoszenia się przynajmniej 16 kandydatów.
Zgłoszenia pocztą elektroniczna proszę kierować do sekretariatu KNiHM lub bezpośrednio do kierowników wybranej specjalności studiów podyplomowych. Wypełnione podanie (dostępne w zakładce do pobrania) i pozostałe dokumenty proszę wysłać na adres Sekretariatu KNiHM

Sekretariat KNiHM
Akademia Marynarki Wojennej
Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej
ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
e-mail: k.banaszak@amw.gdynia.pl
tel. 261262774

Kierownik Studiów Podyplomowych: Hydrografia (H)
kmdr dr hab. inż. Mariuz Wąż, prof. AMW
e-mail: m.waz@amw.gdynia.pl
tel. 261 262 658

Kierownik Studiów Podyplomowych: Zastosowanie Systemów Nawigacyjnych w Gospodarce i Administracji Publicznej (ZSN)

kmdr. por. dr inż. Krzysztof Jaskólski
e-mail: k.jaskolski@amw.gdynia.pl
tel. 261262837

Kierownik Studiów Podyplomowych: Systemy Informacji Przestrzennej – GIS (SIP)
Kmdr por. dr inż. Sławomir Świerczyński
e-mail: s.swierczynski@amw.gdynia.pl
tel. 261262948

Wymagane dokumenty do zgłoszenia:

 • wypełnione i podpisane podanie – zgłoszenie na studia podyplomowe (dostępne w zakładce do pobrania);
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • 2 zdjęcia (format legitymacyjny);
 • zdjęcie w wersji elektronicznej do wyrobienia przepustki na teren AMW (wysłane pocztą elektroniczną).

Hydrografia (H)

H
Celem studiów jest uzyskanie wiedzy teoretycznej wymaganej programem szkolenia hydrografa klasy A według Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (dokument IHO S-5).

Studia są kierowane przede wszystkim do osób posiadających wykształcenie w zakresie takich nauk jak nawigacja, geodezja lub geografia, ale również posiadających doświadczenie wyniesione z pracy w instytucjach związanych z hydrografią, kartografią, eksploracją środowiska wodnego i wszelkimi pomiarami wykonywanymi na akwenach wodnych lub planującymi taką pracę podjąć.

Kandydat na studia musi posiadać wykształcenie wyższe techniczne.

Kierownik H
kmdr dr hab. inż. Mariuz Wąż, prof. AMW
e-mail: m.waz@amw.gdynia.pl
tel. 261 262 658

Zarys programu nauczania (grupy treści kształcenia):

Grupa przedmiotów ogólnych

 • Matematyka, statystyka i teoria obserwacji
 • Informatyka i techniki komunikacji
 • Fizyka
 • Nautyka
 • Meteorologia

Grupa przedmiotów podstawowych

 • Podstawy obliczeń kartograficznych i geodezyjnych
 • Oceanografia
 • Geologia i geofizyka

Grupa przedmiotów specjalistycznych

 • Pozycjonowanie
 • Hydroakustyczne urządzenia pomiarowe
 • Systemy laserowe oraz teledetekcja w hydrografii
 • Prowadzenie pomiarów hydrograficznych
 • Poziom wody i pływy
 • Zbieranie i opracowywanie danych hydrograficznych
 • Zarządzanie danymi hydrograficznymi
 • Prawne aspekty prac hydrograficznych

Zajęcia praktyczne

 • Pomiary hydrograficzne – zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne realizowane są na motorówce hydrograficznej KNiHM – Kompas 

Informacje ogólne:

 • czas trwania studiów: 27 zjazdów sobotnio-niedzielnych (13 miesięcy włącznie z 1,5 miesięczną przerwą wakacyjną);
 • w okresie od połowy czerwca do połowy lipca realizowane są zajęcia praktyczne;
 • rozpoczęcie studiów: po zakończonym naborze i zawiązaniu się grupy (minimalna liczba osób w grupie -16);
 • forma studiów: studia niestacjonarne;
 • odpłatność: 2 raty po 3250 zł lub opłata jednorazowa 6500 zł.

Dokumenty do pobrania:

Dysk sieciowy:

Aktualności:

Informujemy, że obecnie realizujemy zajęcia równolegle w dwóch grupach H8 i H9. Planowane zakończenie zajęć w grupie H8 – marzec 2022. Grupa H9 rozpoczęła zajęcia w grudniu 2021 i będzie realizowała naukę do lutego 2023.

Zastosowanie Systemów Nawigacyjnych w Gospodarce i Administracji Publicznej (ZSN)

ZSN

Celem studiów jest przedstawienie ich uczestnikom współczesnego stanu technik i systemów pozwalających lokalizować obiekty ruchome (wszelkie pojazdy lub transportowane towary) oraz ludzi dla celów ratownictwa, nadzoru, optymalnego zarządzania, zwiększenia wydajności i aktywizacji społecznej oraz wskazanie możliwości wykorzystania nawigacji satelitarnej w praktyce gospodarczej i społecznej.

Studia są adresowane do osób otwartych na innowacje, doskonalenie swojej działalności i nowatorskie rozwiązania, zaangażowanych w działalność gospodarczą (tak produkcyjną jak i usługową), przede wszystkim kierownictwa średniego szczebla, pracowników administracji państwowej, samorządowej czy organizacji społecznych.

Warunkiem zakwalifikowania jest posiadanie dyplomu wyższego wykształcenia. Organizatorzy nie stawiają warunków, co do poziomu lub kierunku wykształcenia.

Osobom posiadającym wykształcenie nawigacyjne Dyrektor KNiHM może zaliczyć zrealizowaną tematykę programu studiów.

Kierownik ZSN
kmdr. ppor. dr inż. Krzysztof Jaskólski
e-mail: k.jaskolski@amw.gdynia.pl
tel. 261262837

Zarys programu nauczania (grupy treści kształcenia):

 •  Nawigacja lądowa i morska
 • Elementy meteorologii współczesnej
 • Podstawy systemów nawigacyjnych
 • Elementy geodezji i kartografii
 • Metody opracowania danych
 • Nawigacyjne systemy satelitarne
 • Przykłady zastosowań w administracji powiatowej i firmie transportowej

Informacje ogólne:

 • czas trwania studiów: 2 semestry;
 • rozpoczęcie studiów: w październiku lub w marcu danego roku;
 • forma studiów: studia niestacjonarne;
 • odpłatność: 2 raty semestralne po 1880 zł lub opłata jednorazowa 3730 zł.

Systemy Informacji Przestrzennej - GIS (SIP)

SIP

Studia są kierowane do osób posiadających wykształcenie wyższe i zainteresowanych rozszerzeniem swej wiedzy o zagadnienia praktycznego wykorzystania Systemów Informacji Przestrzennej w działalności zawodowej.

Absolwent studiów uzyskuje podstawową wiedzę z organizacji i zarządzania pracami dotyczącymi pozyskiwania, przetwarzania, archiwizacji i udostępniania informacji przestrzennej. Wiedza ta jest uzupełnieniem bieżących programów studiów technicznych i uniwersyteckich. Po jej zdobyciu absolwent jest przygotowany do podejmowania prac z zakresu budowy, funkcjonowania oraz wykorzystywania systemów geoinformatycznych wspomagających zarządzanie w administracji publicznej i przemyśle, jak również w firmach komercyjnych. Dodatkowo w ramach studiów oferujemy bezpłatny kurs VLOS do 5kg.

Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się przynajmniej 16 kandydatów. Ze względu na konieczność zapewnienia wysokiego poziomu studiów liczba słuchaczy jest ograniczona. O przyjęciu na Studia zadecyduje kolejność złożenia podań oraz wpłata pierwszej raty w wysokości połowy opłaty za uczestnictwo.

Warunkiem ukończenia jest regularne uczestniczenie w zajęciach, zwłaszcza o charakterze praktycznym oraz wykonanie pracy końcowej i jej „obrona”.

Kierownik SIP
Kmdr por. dr inż. Sławomir Świerczyński
e-mail: s.swierczynski@amw.gdynia.pl
tel. 261262986

Zarys programu nauczania (grupy treści kształcenia):

 • Podstawy systemów informacji przestrzennych
 • Urządzenia i metody pozyskiwania geodanych
 • Podstawy kartograficzne wizualizacji map cyfrowych
 • Przetwarzanie i analiza informacji przestrzennej
 • Bazy danych przestrzennych
 • Zastosowanie GIS w strefie brzegowej (off-shore)

Informacje ogólne:

 • czas trwania studiów: 2 semestry;
 • rozpoczęcie studiów: po skompletowaniu grupy;
 • forma studiów: studia niestacjonarne;
 • odpłatność: 2 raty semestralne po 1880 zł lub opłata jednorazowa 3730 zł.